අපේ ගෙදර නිවාස වැඩසටහනේ සමාරම්භක  වැඩසටහන 2019.08.11 දින යටියන්තොට,ගරාගොඩ  ප්‍රදේශයේදී පැවැත්විය.

මේ සඳහා ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී,ආර්ථික සංවර්ධන  නිලධාරී  ,සමාජ සේවා නිලධාරී ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය , වැඩිහිටි සංවිධාන සාමාජිකයින් ,ප්‍රදේශවාසීන්  ඇතුළු පිරිස සහභාගී විය.

              20190811 110434               

News & Events

Scroll To Top