අපේ ගෙදර නිවාස වැඩසටහනේ සමාරම්භක  වැඩසටහන 2019.08.11 දින යටියන්තොට,ගරාගොඩ  ප්‍රදේශයේදී පැවැත්විය.

මේ සඳහා ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී,ආර්ථික සංවර්ධන  නිලධාරී  ,සමාජ සේවා නිලධාරී ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය , වැඩිහිටි සංවිධාන සාමාජිකයින් ,ප්‍රදේශවාසීන්  ඇතුළු පිරිස සහභාගී විය.

              20190811 110434               

News & Events

11
Sep2019

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය පැවැත්වීම

අස්වැන්න ප්‍රදේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය 2019.09.10 දින යටියන්තොට...

26
Aug2019
"අපේ ගෙදර"  නිවාස වැඩසටහනේ සමාරම්භක වැඩසටහන පැවැත්වීම

"අපේ ගෙදර" නිවාස වැඩසටහනේ සමාරම්භක වැඩසටහන පැවැත්වීම

         අපේ ගෙදර නිවාස වැඩසටහනේ සමාරම්භක ...

Scroll To Top