යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සමුළුව 2019.08.16 දින පැවැත්වේ.

 

2019 වර්ෂයේදීත් වෑවියතලාව ආදර්ශ ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව සංවර්ධන අංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරයි.BEANS

Registrar Generalnew's Department  Newly Start Oneday Service Programme

2019/08/02 දින යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවනාගාරයේ දී  පෙ.ව. 8.30 පැවැත්වේ.

This area is controled by Meedeniya Adikaram and it was Situated in King Seethawaka Rajasinghe era.After that ,at 1944 under the british empirement this are had been divided in to 11 Division.those areas were belongs to Dehigampal Korale and Patha Bulathgama .

After the long time this gammuladeni Position Transfered to Grama Niladari Division not only that Divisional revenue Office turned to the Divisional Secretariat.in this period those 11 Division of the area Improved as GN Division up to 50.
After Change the Kachcheri System at 1992 the sub Secretary transfered as Divisional Secretariat and Assistant Govenment Agent became as Divisional secretary .
At 2000 the Yatiyanthota  Divisional Secretariat was divided in to 32 GN Divisions .DSCN0968

News & Events

15
Aug2019

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල සමුළුව පැවැත්වීම

යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සමුළුව 2019.08.16 දින...

29
Jul2019
වෑවියතලාව ආදර්ශ ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතිය

වෑවියතලාව ආදර්ශ ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතිය

2019 වර්ෂයේදීත් වෑවියතලාව ආදර්ශ ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතිය...

Scroll To Top