ගෙවතු වගාවට බලපාන සත්ව  හානිය අවම කරමින් සතුන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය,MAS  සමූහ ව්‍යාපාරයේ ටෙක්ස්ට් ප්‍රින්ට් ලංකා පුද්ගලික සමාගමේ අනුග්‍රහයෙන් යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන "ඵල බරින් පිරි වන පියසක්" පලතුරු වන වගා ව්‍යාපෘතිය 2019.11.05 දින පැලැල්ලේගම හිරිහේන්කන්ද භූමියේදී ආරම්භ කරන ලදී.

News & Events

Scroll To Top