බිම්මල් සැකසීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් 2019.10.23 දින යටියන්තොට විදාතා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පවත්වන ලදී.

 

IMG 20191023 114134

News & Events

Scroll To Top