ලෝක ළමා දිනය  වෙනුවෙන් ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන්හට පාසල් පාවහන්,පාසල් උපකරණ ලබාදීමේ වැඩසටහනක්

යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී   2019.10.15  දින පවත්වන ලදී.

20191015 15091120191015 133103

 

 ප්‍රදේශයේ දරුවන් රැසකගේ ගායන ,නර්තන කුසලතා රැසක්  මෙහිදී ඉදිරිපත් කරන ලදී.

20191015 152438                  20191015 150402

 

 

 

 

News & Events

Scroll To Top