අස්වැන්න ප්‍රදේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය 2019.09.10 දින යටියන්තොට ඇන් ඇම් පෙරේරා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී පවත්වන ලදී. 

News & Events

11
Sep2019

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය පැවැත්වීම

අස්වැන්න ප්‍රදේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය 2019.09.10 දින යටියන්තොට...

26
Aug2019
"අපේ ගෙදර"  නිවාස වැඩසටහනේ සමාරම්භක වැඩසටහන පැවැත්වීම

"අපේ ගෙදර" නිවාස වැඩසටහනේ සමාරම්භක වැඩසටහන පැවැත්වීම

         අපේ ගෙදර නිවාස වැඩසටහනේ සමාරම්භක ...

Scroll To Top