" සියල්ලටම පෙර දරුවන් " යන උදාරතර තේමාව යටතේ යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියලුම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ආවරණය වන පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලෝක ළමා දින සැමරුම හා අත්වැල් බැඳගැනීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
"කුසගිනි නැති තුරුලිය ඇති දැහැමි රටක් ගොඩනැගීමේ" ළමා ආරක්ෂණ බලකාය පිහිටුවීම හා සෑම ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයකම ළමා සමාජ,පෙර පාසල් ,ග්‍රාමීය කමිටු කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් කොස්පැළ 1000 ක් රෝපණය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සකස් කෙරෙන අයුරු........
 
 
IMG 20210905 WA0000 IMG 20210906 WA0007 IMG 20210905 WA0001 IMG 20210905 WA0003 IMG 20210905 WA0006 IMG 20210905 WA0007 IMG 20210905 WA0008
IMG 20210905 WA0010 IMG 20210906 WA0006 IMG 20210905 WA0019 IMG 20210905 WA0014 IMG 20210905 WA0018 IMG 20210905 WA0019

News & Events

13
Sep2021
ලෝක ළමා දින සැමරුම

ලෝක ළමා දින සැමරුම

" සියල්ලටම පෙර දරුවන් " යන උදාරතර...

Scroll To Top