අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

30
ඔක්2019
බිම්මල් පුහුණු ප්‍රායෝගික වැඩසටහන

බිම්මල් පුහුණු ප්‍රායෝගික වැඩසටහන

බිම්මල් සැකසීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් 2019.10.23 දින...

21
ඔක්2019
පාසල් දරුවන්හට  සපත්තු බෙදා දීමේ වැඩසටහන

පාසල් දරුවන්හට සපත්තු බෙදා දීමේ වැඩසටහන

ලෝක ළමා දිනය  වෙනුවෙන් ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන්හට...

Scroll To Top