අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

15
අගෝ2019

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල සමුළුව පැවැත්වීම

යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සමුළුව 2019.08.16 දින...

29
ජූලි2019
වෑවියතලාව ආදර්ශ ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතිය

වෑවියතලාව ආදර්ශ ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතිය

2019 වර්ෂයේදීත් වෑවියතලාව ආදර්ශ ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතිය...

29
ජූලි2019

සම්බන්ධීකරණ කමිටුව

2019/08/02 දින යටියන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවනාගාරයේ...

14
මාර්2019
Registrar General's Department  Newly Started Oneday Service Programme

Registrar General's Department Newly Started Oneday Service Programme

Registrar General's Department  Newly Start Oneday Service...

Scroll To Top